Under måndagskvällen hölls medlemsmöte i Boden vilket Gordon Grattidge och Lars Hansson från förbundsstyrelsen var inbjudna till. Runt ett bord samlades glada kollegor med kaffe och fikabröd. Först avhandlades lokala frågeställningar och förbundet fick bland annat information om hur den aktuella arbetstidsförkortningen har löst schemamässigt i Boden. Medlemmarna fick i sin tur information om pågående centrlalt arbete och pågående utredningar. 
Resan fortsatte idag till stationen i Luleå, Ambulansförbundet lyckades under den timman vi var där i omgångar träffa delar av den personalen som tjänstgjorde för dagen. Intressanta och bra frågeställningar samt diskussioner med kollegorna och ett bra möte med Luleås två lokala ombud för Kommunal.  

Läs hela inlägget »

Efter terrordådet tidigare i år på Drottninggatan intervjuades Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattidge av Svenska Dagbladet vilket utmynnade i en artikel. Förbundet kritiserade bland annat bristande beredskap, utbildning, övning och utrustning, flera faktorer som satte ambulanspersonalen på plats i direkt livsfara. Artikeln och Grattidge rosades inte av alla och väckte känslor hos allmänhet och även hos en del kollegor som arbetat på platsen.

- Att jag uttalade mig i Svenska Dagbladet hade bara ett syfte och det var att backa upp mina kollegor på plats, de insatser som utfördes var hjältemodiga men livsfarliga och det här är inget unikum för den här händelsen, vi har sett samma typ av agerande i bland annat Paris och London. De hade inte fått de verktyg och förutsättningar av arbetsgivaren som borde vara ett skall-krav. Vi ska inte ägna oss åt hjältemod i den här branschen, vi ska med tydliga riktlinjer, utbildning, övning och utrustning utföra våra arbetsuppgift på bästa sätt utan att själva försätta oss i livsfara. Det är arbetsgivarens ansvar att tillgodose detta.

Kritiken riktades aldrig mot personalen på plats utan var adresserad till bland annat arbetsgivare och beslutsfattare . ALARM-Ambulansförbundet har sedan många år drivit frågan om en höjd beredskap och rätt förutsättningar för att möta större händelser likt den som inträffade på Drottninggatan. 

- Jag är nöjd med att utvärderingen tar upp det vi har sett och verkat för över så lång tid och min förhoppning är att man inte bara i Stockholm vidtar åtgärder för att möta den här typen av händelse igen, det här är något man måste ta höjd för nationellt, ambulanssjukvården har succesivt nedmonterats under en längre tid och det måste bli ett slut på det nu.   

Läs hela inlägget »

ALARM-Ambulansförbundet var i våras i Norrbotten och gjorde besök på stationen i Boden som är en av landets i särklass starkaste stationer när det kommer till antalet arbetstagare som är anslutna till Ambulansförbundet. Även stationerna i Kalix och Piteå besöktes, vi hade dessutom ett bra möte med delar av arbetsgivarsidan för att få en bild av hur verksamheten i Norrbotten ser ut samt hitta produktiva former för samverkan. Vi kände oss välkomna av såväl ledning som ambulanspersonal och insåg ganska snabbt att vi ville göra flera stationsbesök för att träffa norrbottningar, samtala kring ambulanssjukvård i stort och informera om hur vi i Ambulansförbundet försöker bidra till våra medlemmar, arbetsmiljön och branschen på bästa sätt. 

Därför kommer vi nu att en andra gång resa till Norrbotten, undertecknad i egenskap av förbundsorförande, vice förbundsordförande Lars Hansson, vår utredare Henrik Johansson och Norrbottens egna representant Malin Marklund.
  
Vi kommer att delata vid medlemsmötet i Boden 16/10 klockan 17.00.

Stationen i Luleå besöker vi 17/10 klockan 10.00 
Stationen i Haparanda 17/10 klockan 14.00
Gällivare station 18/10 klockan 10.00


 

Läs hela inlägget »

ALARM-Ambulansförbundets ordförande Gordon Grattitdge hade ett möte med regeringens särskilda utredare Anders Perklev (Riksåklagare) onsdagen den 4 oktober i Stockholm rörande den pågående Blåljusutredningen. Flera av förbundets framförda förslag på åtgärder har tagits i beaktande av utredningen. Bland annat behovet av förändringar avseende ett förstärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, där förbundet tydligt deklarerat att den som angriper, hotar eller kränker de som är satta att hjälpa, ska hamna i fängelse under lång tid. 

Samhället måste tydligt markera att det renderar kännbara konsekvenser att angripa hjälpare. I utredningens arbete har utredaren medföljt i blåljusmiljön och även träffat blåljuspersonal i verksamheten, vilket förbundet tidigt signalerade en nödvändighet av. 

Gordon Grattidge, framförde bland annat behovet av flaggning av adresser, vilket förbundet också fått in i den parallellt pågående 112-utredningen (Alarmeringsutredningen 2.0.) och behovet av identitetsskydd. Blåljusutredningen kommer dock avgränsas till det straffrättsliga skyddet och mycket talar för att frågan om tjänstemannaskydd, identitetsskydd samt skyddszoner (skyddsklassning av stationer) inte kommer behandlas i Blåljusutredningen. 

Bilden av samhällsutvecklingen, där beredskap för attentat och upplopp måste stärkas samt att personalen måste försäkras en ökad trygghet, upplever förbundet delas av merparten aktörer idag. Tiden då förbundets idéer förlöjligades av andra fackförbund och intresseföreningar som Flisa är förbi, konstaterar Lars Hansson, riksombudsman för ALARM-Ambulansförbundet. Frågorna som förbundet lyfte tidigt är mycket viktiga att hantera skyndsamt. 

Åtgärder krävs redan nu och därför uppmanar förbundet lagstiftaren att införa vissa åtgärder redan nu, i väntan på kommande utredningar. Frågor som handlar om människors liv och hälsa och arbetstagarnas rätt till säkerhet måste få en prioriterad plats på den politiska dagordningen. Ambulanspersonal måste veta vilka adresser och personer de besöker. Förbundet har föreslagit att alla som ringer alarmeringen, genom samtalet också medger informationsutbyte, för att säkerställa att rätt riskbedömning ska kunna göras. Sverige behöver både kramar och krav, men den som angriper ambulanspersonal ska få kännbara straff. 

ALARM-Ambulansförbundet är även remissinstans i Blåljusutredningen och 112-utredningen. 

Läs hela inlägget »

Under torsdagen deltog Ambulansförbundet tillsamnans med flera andra fackförbund i ett möte kring bevarandet av stridsåtgärder och i synnerhet bevarandet av strejkrätten. 
Flera intressanta diskussioner fördes mellan de olika förbunden och man enades också om att stå tillsammans i kampen beträffande denna fundamentala fackliga rättighet, dörren står även öppen för fler fria fackliga organisationer att sluta upp.
Bakgrunden till mötet är att medlingsinstitutet tidigare i år fick i uppdrag av regeringens arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att kartlägga och analysera konflikter där kollektivavtalsbärande arbetsgivare blivit utsatta för stridsåtgärder av annan arbetstagarorganisation än den man slutit avtal med. Det finns flera förslag på att begränsa möjligheten till stridsåtgärder.
Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö samanfattar det hela bra i en artikel i tidningen Arbetet:
 

Läs hela inlägget »

Vill du stötta ambulansförbundet?
Bli en del av alarm- familjen för endast 18 kr!

Förser Ambulansförbundet med bilder av högsta kvalitet!
google37d1320978786205.html